• Banner 01

  ໃກ້ຈະເສັງແລ້ວ?

  ເຂົ້າມາຄັງຂໍ້ສອບອອນໄລນ໌

  ເພື່ອກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມແລ້ວອອກສູ່ສະໜາມຮົບດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ!

 • Elearning

  ຢາກຮຽນແຕ່ບໍ່ມີເວລາ

  ຮຽນອອນໄລນ໌ກັບຕົ້ນກ້າ

  ທ່ານສາມາດຮຽນໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງພຽງແຕ່ມີອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ

  See more

Online examination papers bank

ຄະນິດສາດ

ຄະນິດສາດໝາຍເຖິງການສຶກສາກ່ຽວກັບ ວິທີການຕ່າງໆໃນການຄໍານວນ. ຖືກນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການພິສູດ, ວິໄຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຟີຊິກສາດ

ຟີຊິກສາດເປັນວິທະຍາສາດ ທີ່ສຶກສາທຳມະຊາດໄດ້ແກ່ການປ່ຽນແປງ ທາງກາຍະພາບ ແລະ ປາກົດການຕ່າງໆ

ເຄມີສາດ

ເຄມີສາດ ແມ່ນວິທະຍາສາດ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງວັດຖຸທາດຕ່າງໆ ລວມທັງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ

ຊີວະສາດ

ຊີວະສາດ ຄືວິທະຍາສາດທີ່ສຶກສາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆ ຂອງສິ່ງ ມີຊີວິດ ຊຶ່ງສຶກສາໃນເລື່ອງໂຄງສ້າງ, ການວິວັດທະນາການ...

ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ວິຊາພາສາລາວ ສອນເຮົາໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຫຼັກການໃຊ້ ພາສາລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ຮຽນຮູ້ດ້ານໄວຍະກອນ, ແຕ່ງບົດ ແລະ ວັນນະຄະດີຕ່າງໆ

ປະຫວັດສາດ

ວິຊາປະຫວັດສາດ ເລົ່າເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງມະນຸດ ແລະ ເຫດການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດວ່າ ເຮົາໄດ້ຜ່ານແຕ່ລະເຫດການມາໄດ້ແນວໃດ

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

ວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ຈະມຸ່ງເນັ້ນຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້ດ້ານລະບົບ ການເມືອງການປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງ ລະບົບຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ

ພູມສາດ

ພູມສາດແມ່ນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບ ໂລກ, ຄຸນລັກສະນະມັນ, ສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ ແລະ ປະກົດທຳມະຊາດຕ່າງໆ

ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ

ວິຊາ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ຈະລວບລວມເອົາໃຈຄວາມຂອງວິຊາ ເຄມີ, ຟີຊິກ ແລະ ຊີວະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມເປັນໄປຂອງທຳມະຊາດ

ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ

ວິຊາວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຈະລວບລວມເອົາເນື້ອຫາຫຼັກຂອງວິຊາ ພູມສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດເຂົ້ານຳກັນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັງຄົມ