ຂໍ້ສອບວິຊາຄະນິດສາດ

ຊື່ຂໍ້ສອບ ຊັ້ນ ລະຫັດຂໍ້ສອບ ວັນທີສ້າງ
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2013-2014 ມໍ7 0001 15 May 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2012-2013 ມໍ7 0006 07 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2015-2016 ຊຸດ (A) ມໍ7 0023 08 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2015-2016 ຊຸດ (B) ມໍ7 0025 08 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2011-2012 ມໍ4 0026 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2010-2011 ມໍ4 0034 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2009-2010 ມໍ4 0042 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ສົກຮຽນ 2015-2016 ມໍ4 0052 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ຊຸດ​ (A) ສົກຮຽນ 2016-2017 ມໍ7 0055 22 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາຄະນິດສາດ ຊຸດ​ (B) ສົກຮຽນ 2016-2017 ມໍ7 0056 22 June 2017