ຂໍ້ສອບວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ຊື່ຂໍ້ສອບ ຊັ້ນ ລະຫັດຂໍ້ສອບ ວັນທີສ້າງ
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2012-2013 ມໍ7 0002 07 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2013-2014 ມໍ7 0016 08 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2015-2016 ຊຸດ (A) ມໍ7 0021 08 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2015-2016 ຊຸດ (B) ມໍ7 0022 08 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2011-2012 ມໍ4 0030 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2010-2011 ມໍ4 0038 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2009-2010 ມໍ4 0046 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ສົກຮຽນ 2015-2016 ມໍ4 0051 12 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊຸດ​ (B) ສົກຮຽນ 2016-2017 ມໍ7 0061 22 June 2017
ຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊຸດ​ (A) ສົກຮຽນ 2016-2017 ມໍ7 0062 22 June 2017