ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຕົ້ນກ້າ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົ້ນກ້າ

ຕົ້ນກ້າແມ່ນກຸ່ມທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍຜັກດັນການຮຽນຮູ້ ທັງການສຶກສາໃນລາວໃຫ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ອອນລາຍ ໂດຍເປັນສູນກາງລະຫວ່າງນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ່ສອນ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງຕົ້ນກ້າ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາທີ່ດີສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ຕົ້ນກ້າກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຈາກອຸດົມການທີ່ຈະຜັກດັນການສຶກສາລາວໃຫ້ກ້າວກະໂດດ ທັງໃນຫຼັກສູດສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບ. ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງບົດຮຽນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຈາກທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ທີມງານຕົ້ນກ້າ ນັກລ່າຝັນ

ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ
Project Manager, Full Stack Developer

ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ FPT, ປະເທດຫວຽດນາມ

ສຸກສະຫວັດ ໄຊປະເສີດ
Head of Business Development

ນັກສຶກສາຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ທະນົງສິນ ຈັນທະຄຳ
Head of Application Development

ນັກສຶກສາຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຄັດຖະພອນ ຊູມ່ວງໄຊ
Application Developer

ນັກສຶກສາຄະນະວະສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ