ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຕົ້ນກ້າ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົ້ນກ້າ

ຕົ້ນກ້າແມ່ນກຸ່ມທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍຜັກດັນການຮຽນຮູ້ ທັງການສຶກສາໃນລາວໃຫ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ອອນລາຍ ໂດຍເປັນສູນກາງລະຫວ່າງນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຜູ່ສອນ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງຕົ້ນກ້າ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາທີ່ດີສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ຕົ້ນກ້າກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຈາກອຸດົມການທີ່ຈະຜັກດັນການສຶກສາລາວໃຫ້ກ້າວກະໂດດ ທັງໃນຫຼັກສູດສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບ. ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງບົດຮຽນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຈາກທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ທີມງານຕົ້ນກ້າ ນັກລ່າຝັນ