ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຕົ້ນກ້າ

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

  • ສະຖານທີ່

    ຢູ່ຕາມຮ້ານການເຟ ແລະ Co-working space ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເບີໂທລະສັບ

    +85620 77199592 & +85620 77654392

  • ອີເມວ
    [email protected]

ຕິດຕາມພວກເຮົາ

ມີຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ສົ່ງຫາພວກເຮົາໄດ້

ຖ້າ່ທານມີຄຳຖາມ, ຄຳຕິຊົມ, ຄຳແນະນຳ ຫູື ມີແນວຄິດຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ສົ່ງຫາພວກເຮົາໄດ້ເລີຍໂດຍກົງ

Email Facebook messenger