ຫ້ອງຮຽນຕົ້ນກ້າ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
Python cover
ກ້າວທຳອິດສູ່ພາສາ Python

Python ແມ່ນພາສາໂປແກມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງໃນປັດຈຸບັນ (ມິຖຸນາ 2017) ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈະເວົ້າວ່າຄອບຈັກກະວານເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເຮັດໄດ້ຕັ່ງແຕ່ບວກເລກທຳມະດາຮອດສ້າງເຮືອຮົບກັນເລີຍທີດຽວ ໜ້າສົນໃຈ...

ຟຣີ
    0 ຣີວິວ