ຄະນິດສາດ

ຄະນິດສາດ

ແນະນຳຄອດສ໌ວິຊາຄະນິດສາດ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ