ທັກສະພື້ນຖານທົ່ວໄປ

  • ຜູ້ສອນ: Tonkar Learning
  • ບົດຮຽນ: 2
  • ນັກຮຽນ: 4
  • ໄລຍະເວລາ: 999 ອາທິດ
ຈຳພວກ:

ທັກສະທົ່ວໄປ ເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະອາຊີບ ປະກອບດ້ວຍທັກສະການສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາແນວຄິດເປັນຫຼັກ. Soft Skill ປະກອບມີ ການໃຊ້ພາສາ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຄວາມເປັນມິດ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສະແດງອອກທາງສັງຄົມ, ບຸກຄະລິກເປັນຕົ້ນ.

ບໍ່ມີການວິພາກວິຈານສຳຫຼັບຄອດສນີ້

ລາຄາ

ຟຣີ

ການໃຫ້ຄະແນນ

ບໍ່ມີການຈັດອັນດັບພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງ