All Courses

Showing 1-9 of 10 results
Free

Microsoft Excel

ຄອສຮຽນພື້ນຖານ Microsoft Excel
6
Free

Microsoft Outlook [Basic]

ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ Microsoft Outlook
3
Free

Tonkar Cooking

ເລື່ອງກິນເລື່ອງໃຫຍ່! ໃຜໆກໍມັກກິນ, ແລ້ວຖ້າຢາກແຕ່ງກິນເອງ ແຕ່ເຮັດບໍ່ເປັນເດ? Tonkar Cooking ຄືຄຳຕອບ! ຄອດສ໌ສອນແຕ່ງກິນນີ້ຈະລວບລວມສູດອາຫານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດ, ເຊິ່ງຈະມີທັງເມນູຂອງຄາວ ແລະ ຂອງຫວານໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລອງເຮັດກິນເອງຢູ່ເຮືອນ. ພ້ອມທັງສາມາດນຳໄປປະກອບອາຊີບ ຫຼື ເປັນໄອເດຍໃຫ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດດ້ານອາຫານນີ້ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຂື້ນຕື່ມ
4
Free

English Lessons by Tutor Pookkee

ຄອສນີ້ຈະເນັ້ນຫຼັກການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍຈະ focus ໄປທີ່ Grammar ເປັນຫຼັກ! ໃຜສົນໃຈຢ່າງລໍຊ້າກົດລົງທຽນຮຽນໄດ້ເລີຍ!
18
Free

ທັກສະພື້ນຖານທົ່ວໄປ

ທັກສະທົ່ວໄປ ເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະອາຊີບ ປະກອບດ້ວຍທັກສະການສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາແນວຄິດເປັນຫຼັກ. Soft Skill ປະກອບມີ ການໃຊ້ພາສາ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຄວາມເປັນມິດ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສະແດງອອກທາງສັງຄົມ, ບຸກຄະລິກເປັນຕົ້ນ.
16
Free

Excel ຂັ້ນພື້ນຖານ

ໃນການສອນ Microsoft Excel ແມ່ນໄດ້ສອນການນໍາໃຊ້ສູດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊິ່ງລວມມີ Sum, Sumifs, Count, Countif ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການສອນແມ່ນໄດ້ສອນນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ ພ້ອມກັບຕົວຢ່າງທີ່ຈະພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
33
Free

ເຄມີສາດ

ວິຊາເຄມີເປັນວິທະຍາສາດສາຂາໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຫຼັກສູດທີ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບທາດຕ່າງໆທີ່ປາກົດຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ ລວມທັງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງທາດ, ໂຄງສ້າງຂອງທາດ, ສູດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງທາດປະສົມຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງສຶກສາກ່ຽວກັບສູດເຄມີ, ທິດສະດີ ແລະ ກົດເກດທີ່ຄິດຄົ້ນໂດຍນັກວິທະຍາສາດ. ໃນຄອດສວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນມ7 ນີ້ຈະຮຽນກ່ຽວກັບ 5 ພາກຄື: ເຄມີເດີ່ນເຄື່ອນ, ທາດລະລາຍ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທາດລະລາຍ, ການດຸ່ນດ່ຽງເຄມີ, ທິດສະດີການແຕກຕົວຂອງທາດວິເຄາະໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າເຄມີ. ເຊິ່ງລວມທັງໝົດມີ 24 ບົດ, ແຕ່ລະບົດຈະມີຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ, ມີການອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາຊົມເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງນັກຮຽນກໍສາມາດຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນດ້ວຍຕົວເອງໃນເວລາຫວ່າງ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຫາຄວາມຮູ້ຕື່ມ. ນອກນັ້ນ ນັກຮຽນຍັງສາມາດນຳບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ການກຽມສອບເສັງຕ່າງໆໄດ້.
40
Free

ຄະນິດສາດ

ວິຊາຄະນິດສາດເປັນວິຊາໜື່ງ ທີ່ມີຢູ່ໃນການຮຽນ ການສອນໃນທຸກໆລະດັບ ແລະ ເປັນວິຊາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານການຄິດໄລ່ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສືກສາປີທີ 7 ແກນຂອງຫລັກສູດແມ່ນມີ 10 ພາກ ແລະ 29 ບົດ ເຊັ່ນສົມຜົມ ax+by=c, ອັນດັບຈະນວນ ແລະ ການນຳໃຊ້,ມາຕຮິດ, ເດແຕກມີນັງ ແລະ ລະບົບສົມຜົມລີເນແອ, ຈຳນວນສົນ, ຕຳລາໄຕມຸມ ຕຳລາອີແປກໂບລິກ ຕຳລາປີ້ນ ສົມຜົມຈຸນລະຄະນິດ ແລະ ເລຂາຄະນິດວິເຄາະໃນກາງຫາວ. ໃນຄອດສວິຊາຄະນິດສາດ ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສືກສາປີທີ 7 ນີ້ທີ່ Tonkar Learning ຈະນຳມາສິດສອນນີ້ເຊີ່ງລວມມີ ນິຍາມ, ຫລັກເກນ,ສູດ ແລະ ບົດຕົວຢ່າງເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຮຽນ ແລະ ຄັດຈ້ອນເອົາບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຮຽນ,ການສອບເສັງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂື້ນ, ສາມາດນຳເອົາໄປເປັນບົດຮຽນເສີມເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ.
72
loLao