ທັກສະພື້ນຖານທົ່ວໄປ

  • ຜູ່ສອນ: Tonkar Learning
  • ຈຳນວນບົດຮຽນ: 2
  • ນັກຮຽນ: 16
ໝວດໝູ່

ທັກສະທົ່ວໄປ ເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະອາຊີບ ປະກອບດ້ວຍທັກສະການສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາແນວຄິດເປັນຫຼັກ. Soft Skill ປະກອບມີ ການໃຊ້ພາສາ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຄວາມເປັນມິດ, ການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ, ການສະແດງອອກທາງສັງຄົມ, ບຸກຄະລິກເປັນຕົ້ນ.

ຍັງບໍ່ມີຄຳເຫັນເທື່ອ

ລາຄາ

ຟຣີ

ກະແສຕອບຮັບ

ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນ
loLao